facebook

Aktualności

Szkolenie - Zamówienia publiczne w sektorze obiektów sportowych – najważniejsze zmiany prawne, Gdańsk 06-07.09.2017

 
Gdańska Fundacja Wody zaprasza na nowe szkolenie – Zamówienia publiczne dedykowane ośrodkom sportu. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej.
I dzień – Zamówienia publiczne do 30 tys. Euro
PROGRAM SZKOLENIA Pierwszy dzień
I. Ustawa prawo zamówień publicznych, a zamówienia publiczne poniżej progu 30 tys. euro
1. Definicja zamówienia publicznego i innych pojęć niezbędnych do prawidłowego
przygotowania dokumentów zamawiającego,
2. Wyłączenia stosowania ustawy Pzp ze względu na wartość zamówienia,
3. Zasady prawidłowego sporządzania wartość zamówienia:
a. w jakich okolicznościach dzielenie zamówienia publicznego na części jest
dopuszczalne?
b. zaniżenie wartości zamówienia skutkujące odpowiedzialnością zamawiającego;
II. Wewnętrzne regulacje zamawiającego dotyczące wydatkowania środków do 30 tys. euro
1. Regulamin zamówień publicznych do 30 000 €, co w nim powinno się znaleźć?
2. Tryby zawierania umów do 30 tys. euro:
a. tryb ofertowy,
b. tryb negocjacyjny
c. przetarg na podstawie kodeksu cywilnego
d. aukcja
e. tryby mieszane
3. Dokumentowanie postępowań o wartości do 30 tys. euro
III. Szczególne uregulowania wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, które warto
przewidzieć w przygotowywanych procedurach do 30 tys. euro
1. Opcje zakupu
2. Warunki udziału w postępowaniu
3. Kryteria wyboru oferty
4. Rażąco niska cena zamówienia
5. Zmiany zawartej umowy
IV. Dyscyplina finansów publicznych w zamówieniach do 30 tys. euro
1. Zakres odpowiedzialności (kto i za co ponosi odpowiedzialność w zakresie zamówień do
30 tys. euro)
2. naruszenia dyscypliny finansów publicznych
a. dzielenie zamówienia na części lub zaniżanie wartości zamówienia
b. kary umowne
V. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 


II dzień – Zamówienia publiczne aspekty praktyczne
PROGRAM SZKOLENIA warsztaty
I. Zasady udzielania zamówień publicznych po nowelizacji.
II. Opis przedmiotu zamówienia, w tym dialog techniczny.
III. Ustalanie wartości zamówienia i nowe zasady planowania zamówień.
IV. Warunki udziału w postępowaniu po zmianach:
a. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej;
b. sytuacja ekonomiczna lub finansowa;
c. zdolności techniczne lub zawodowe.
V. Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania, możliwość skorzystania wykonawcy z procedury self cleaningu.
VI. Zasady prowadzenia przetargu nieograniczonego po nowelizacji ze szczególnym uwzględnieniem „procedury odwróconej”.
VII. Oświadczenia (oświadczenie własne/jednolity europejski dokument zamówienia) i dokumenty (podmiotowe i przedmiotowe) jakich może żądać zamawiający od wykonawców,
VIII. Poleganie na zasobach innych podmiotów i zasady wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie publiczne.
IX. Przygotowanie dokumentów przetargowych przez zamawiającego:
a. ogłoszenie o zamówieniu,
b. siwz,
X. Oferta - zasady dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej:
a. kryteria oceny ofert,
b. rażąco niska cena lub koszt,
c. odrzucenie oferty.
XI. Zmiany zawartej umowy w zamówieniach publicznych,
XII. Środki ochrony prawnej po nowelizacji.
XIII. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia
.


Piotr Pieprzyca –  wieloletni praktyk i ekspert ds. zamówień publicznych; szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych; autor wielu artykułów z zakresu prawa zamówień publicznych.
   
Miejsce

Hotel Orle, Lazurowa 8, 80-680 Gdańsk

Opiekun szkolenia:
Elżbieta Kiejno 
ela.k@gfw.pl
tel. +48 691 114 312


Patronat medialny nad przedsięwzięciami szkoleniowymi dotyczącymi tematyki pływalni i aquaparków:

Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry