facebook

Regulamin

 

 

baseny w polsce - logo


RE G U L A M I N

 

 

§1. Definicje

Administrator - MORENA - PORTALE INTERNETOWE, ul. Wrocławska 25A, 61-838 Poznań, NIP: 778-130-06-56

Klient - Firma reklamująca się™ w serwisie BasenywPolsce.pl

Użytkownik - osoba korzystają…ca z serwisu w zakresie wyszukiwania, przeglą…dania informacji dotyczących Baseny w Polsce

Abonament - Opł‚ata pobierana za ś›wiadczenie Usł‚ugi za każdy Okres Rozliczeniowy

 

 

§2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin okreś›la zasady prezentacji firm w serwisie BasenywPolsce.pl

2. Niniejszy Regulamin określa warunki umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Administratorem.

3. W celu dodania firmy do serwisu należy wypeł‚nić‡ formularz Dodaj Firmę lub przesł‚ać‡ mailem bądź faxem zamówienie na prezentacje pobrane ze strony  serwisu z działu Reklama.

4. Warunkiem wyświetlania pełnej prezentacji obiektu jest podpisanie zamówienia oraz terminowe uiszczanie Opł‚aty Abonamentowej.

 

 

§3. Warunki zawarcia umowy

1. Przedmiotem Umowy jest ś›wiadczenie Usł‚ug reklamowych - promocyjnych prowadzonych przez Administratora na rzecz Klienta.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wyboru obiektów, z którymi zostanie podjęta współ‚praca.

3. Umowa jest zawarta na okres dwunastu miesięcy.

4. Datę™ zawarcia umowy uważa się™ datę™ podpisania umowy przez Klienta.

5. Jeżeli Klient nie później niż na 30 dni przed upływem okresu dwunastu miesięcy, na który umowa została zawarta, nie powiadomi na piśmie Administratora o wypowiedzeniu umowy, uważa się że została zawarta następna umowa na kolejne dwanaście miesięcy.

 

 

§4. Płatnoś›ci

1. Opł‚ata Abonamentowa jest pobierana z góry za cał‚y okres rozliczeniowy.

2. Do Opłaty Abonamentowej za Usł‚ugę™ doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie ze stawką… obowiązują…cą… w dniu wystawienia faktury VAT.

3. Opł‚ata Abonamentowa opł‚acana jest na podstawie wystawionej Faktury VAT - przesł‚anej drogą… mailową… na wskazany adres e-mail oraz faktura w formie papierowej jest wysył‚ana listem poleconym na adres wskazany w zamówieniu.

4. Klient zobowią…zuje się™ do zapł‚aty należnoś›ci za wystawioną… Fakture Vat na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.

5. W razie nie dokonania pł‚atnoł›ci w terminie, Administratorowi przysł‚uguje prawo do naliczenia Klientowi odsetek za zwł‚okę™, w wysokości ustawowej za każdy dzień„ opóźnienia, od nie uiszczonych opłat, poczynając od dnia nastę™pują…cego po dniu, w którym upł‚yną‚ termin płatnoś›ci faktury.

 

 

§5. Obowią…zki Administratora

1. Administrator zobowiązuje się do ś›wiadczenia usł‚ug na rzecz Klienta z należytą… starannością….

2. Administrator zobowią…zuje się™ do umieszczenia wszelkich informacji dotyczą…cych obiektu Klienta na podstawie materiał‚ów uzyskanych od Klienta drogą telefoniczną… oraz elektroniczną….

3. Administrator zastrzega sobie prawo do poprawiania wpisów i usuwania reklam innych serwisów konkurencyjnych.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych (nie przekraczają…cych 24 godzin rocznie) przerw technicznych związanych z konserwacją, wymianą…, aktualizacją… systemu oraz serwera.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania wyś›wietlania wpisu Klienta w przypadku nieuregulowania płatności w terminie, bez ponoszenia odpowiedzialności z tytuł‚u zablokowania wpisu.

6. Administrator nie odpowiada za usterki wynikające z przyczyn niezależnych od administrującego np. klęski żywioł‚owe, awarie łą…cz telekomunikacyjnych.

 

 

§6. Obowią…zki Klienta

1. Klient zobowiązuje się do terminowego regulowania Opł‚aty Abonamentowej.

2. Klient zobowią…zuje się™ do informowania Administratora serwisu o wszelkich zmianach danych teleadresowych firmy.

3. Klient zobowią…zuje się™ do nieodpł‚atnego przekazania zdjęć‡ obiektu oraz wyraża zgodę na umieszczenie w prawym dolnym rogu każdego zdję™cia logo serwisu BasenywPolsce.pl

4. Klient odpowiada w pełni za treść zamieszczonego wpisu.
5. Klient dodając informacje wyraża zgodę na ich publikację™ oraz wykorzystanie przez Portal BasenywPolsce.pl w celach promocyjnych.
6. Klient ma pełną możliwość zmian danych teleadresowych, opisów, zdjęć umieszczonych we wpisie bez ograniczeń w ciągu12 miesięcy: to jest w czasie trwania abonamentu.
7. Klient nie może dodawać informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:
   - przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach  pokrewnych z  dnia 4 lutego 1994r.),
   - zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
   - zawierają treści pornograficzne.

  
 

 

§7. Postanowienia koń„cowe

1. Klient podpisując umowę™ o śšwiadczenie Usł‚ug Reklamowych poś›wiadcza zapoznanie się™ z niniejszym Regulaminem oraz Jego akceptację….

2. Zł‚amanie przez Klienta postanowień„ zawartych w umowie lub regulaminie skutkuje natychmiastowym usunięciem z serwisu – bez prawa sprzeciwu oraz zwrotu pienię™dzy.

3. MORENA - PORTALE INTERNETOWE wł‚ał›ciciel serwisu BasenywPolsce.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treś›ci Regulaminu uprzednio informują…c o tym Klienta drogą… elektroniczną….

4. Niniejszy Regulamin powstał‚ zgodnie z prawem polskim.

5. Kontakt w sprawie zamówień„ lub w zwią…zku z innymi sprawami organizacyjnymi kierowany bę™dzie na adres: biuro@basenywpolsce.pl 

 

 

Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry