facebook

Regulamin

 

 

baseny w polsce - logo


RE G U L A M I N

 

 

§1. Definicje

Administrator - MORENA - PORTALE INTERNETOWE, ul. Wrocławska 25A, 61-838 Poznań, NIP: 778-130-06-56

Klient - Firma reklamująca się w serwisie BasenywPolsce.pl

Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu w zakresie wyszukiwania, przeglądania informacji dotyczących Baseny w Polsce

Abonament - Opłata pobierana za świadczenie Usługi za każdy Okres Rozliczeniowy

 

 

§2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady prezentacji firm w serwisie BasenywPolsce.pl

2. Niniejszy Regulamin określa warunki umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Administratorem.

3. W celu dodania firmy do serwisu należy wypełnić formularz Dodaj Firmę lub przesłać mailem bądź faxem zamówienie na prezentacje pobrane ze strony  serwisu z działu Reklama.

4. Warunkiem wyświetlania pełnej prezentacji obiektu jest podpisanie zamówienia oraz terminowe uiszczanie Opłaty Abonamentowej.

 

 

§3. Warunki zawarcia umowy

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usług reklamowych - promocyjnych prowadzonych przez Administratora na rzecz Klienta.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wyboru obiektów, z którymi zostanie podjęta współpraca.

3. Umowa jest zawarta na okres dwunastu miesięcy.

4. Datę zawarcia umowy uważa się datę podpisania umowy przez Klienta.

5. Zleceniodawca - Klient nie może odstąpic od umowy zawartej przez internet po wykonaniu pełengo wpisu i uslugi przez podmiot Morena - Portale Internetowe za zgodą Zleceniodawcy.

6. Jeżeli Klient nie później niż na 30 dni przed upływem okresu dwunastu miesięcy, na który umowa została zawarta, nie powiadomi na piśmie Administratora o wypowiedzeniu umowy, uważa się że została zawarta następna umowa na kolejne dwanaście miesięcy.

 

 

§4. Płatności

1. Opłata Abonamentowa jest pobierana z góry za cały okres rozliczeniowy.

2. Do Opłaty Abonamentowej za Usługę doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie ze stawkąobowiązującą w dniu wystawienia faktury VAT.

3. Opłata Abonamentowa opłacana jest na podstawie wystawionej Faktury VAT - przesłanej drogąmailową na wskazany adres e-mail oraz faktura w formie papierowej jest wysył‚ana listem poleconym na adres wskazany w zamówieniu.

4. Klient zobowiązuje się do zapłaty należności za wystawioną Fakture Vat na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.

5. W razie nie dokonania płatnołci w terminie, Administratorowi przysługuje prawo do naliczenia Klientowi odsetek za zwłokę, w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia, od nie uiszczonych opłat, poczynając od dnia następują…cego po dniu, w którym upłyną termin płatności faktury.

 

 

§5. Obowiązki Administratora

1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta z należytą starannością.

2. Administrator zobowiązuje się do umieszczenia wszelkich informacji dotyczących obiektu Klienta na podstawie materiałów uzyskanych od Klienta drogą telefoniczną oraz elektroniczną.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do poprawiania wpisów i usuwania reklam innych serwisów konkurencyjnych.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych (nie przekraczających 24 godzin rocznie) przerw technicznych związanych z konserwacją, wymianą, aktualizacją systemu oraz serwera.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania wyświetlania wpisu Klienta w przypadku nieuregulowania płatności w terminie, bez ponoszenia odpowiedzialności z tytułu zablokowania wpisu.

6. Administrator nie odpowiada za usterki wynikające z przyczyn niezależnych od administrującego np. klęski żywiołowe, awarie łącz telekomunikacyjnych.

 

 

§6. Obowiązki Klienta

1. Klient zobowiązuje się do terminowego regulowania Opłaty Abonamentowej.

2. Klient zobowiązuje się do informowania Administratora serwisu o wszelkich zmianach danych teleadresowych firmy.

3. Klient zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania zdjęć obiektu oraz wyraża zgodę na umieszczenie w prawym dolnym rogu każdego zdjęcia logo serwisu BasenywPolsce.pl

4. Klient odpowiada w pełni za treść zamieszczonego wpisu.
5. Klient dodając informacje wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez Portal BasenywPolsce.pl w celach promocyjnych.
6. Klient ma pełną możliwość zmian danych teleadresowych, opisów, zdjęć umieszczonych we wpisie bez ograniczeń w ciągu12 miesięcy: to jest w czasie trwania abonamentu.
7. Klient nie może dodawać informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:
   - przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach  pokrewnych z  dnia 4 lutego 1994r.),
   - zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
   - zawierają treści pornograficzne.

  
 

 

§7. Postanowienia końcowe

1. Klient podpisując umowę o świadczenie Usług Reklamowych poświadcza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Jego akceptację.

2. Złamanie przez Klienta postanowień zawartych w umowie lub regulaminie skutkuje natychmiastowym usunięciem z serwisu – bez prawa sprzeciwu oraz zwrotu pieniędzy.

3. MORENA - PORTALE INTERNETOWE właściciel serwisu BasenywPolsce.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu uprzednio informując o tym Klienta drogą elektroniczną.

4. Niniejszy Regulamin powstał zgodnie z prawem polskim.

5. Kontakt w sprawie zamówień lub w związku z innymi sprawami organizacyjnymi kierowany będzie na adres: biuro@basenywpolsce.pl 

6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest MORENA-PORTALE INTERNETOWE Michał Ladrowski. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry