facebook

Aktualności

Szkolenie B-1 Pływalnie, aquaparki. Zasady prawidłowej eksploatacji, Gdańsk 28-30.10.2015

 
Zapraszamy do udziału w szkoleniu na temat prawidłowej eksploatacji basenów kąpielowych i aquaparków. Omówimy szczegółowo większość procesów chemicznych, wraz z technologią uzdatniania wody wykorzystywaną w pływalniach. Cześć materiału poświęcono zagadnieniom decydującym o jakości mikrobiologicznej i fizyko-chemicznej wody.
 

W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

  -  koagulacja, filtracja, korekty pH i dezynfekcja
-    odpowiednie pomiary najważniejszych parametrów decydujących o jakości wody
    w niecce basenu
  -  jak utrzymać odpowiednie warunki eksploatacyjne oraz zachować właściwe wymogi sanitarno – higieniczne na całym obiekcie?
-    co gwarantuje właściwą eksploatację pływalni?
-    błędy popełniane w trakcie m.in. chlorowania szokowego i dechloracji wody basenowej
  -  sytuacje awaryjne (incydenty wymiotne i kałowe) – działania jakie powinniśmy podejmować, podstawowe zasady rozwiązywania problemów
  -  dostępne na rynku przenośne systemy do analizy próbek wody, mikrobiologiczne testy czystości, oraz testy na obecność w niecce Escherichia coli i Pseudomonas aeruginosa – do kontroli wewnętrznej.


Szkolenie uwzględnia spodziewane zmiany przepisów prawnych odnoszących się do warunków eksploatacji pływalni krytych i aquaparków. Omówimy sposób interpretacji zapisów w Wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 08.10.2014r.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA


28 październik 2015r. (środa) 9.00-16.00

1. Wymagania sanitarno-higieniczne w odniesieniu do wody pływalni publicznych:
- normalna flora bakteryjna człowieka jako źródło zanieczyszczenia wody w pływalniach;
- drobnoustroje chorobotwórcze przenoszone przez wodę w pływalniach, mogące powodować zakażenia osób korzystających z kąpieli;
- wskaźniki mikrobiologiczne oceny jakości wody basenowej;
- parametry fizykochemiczne oceny jakości wody basenowej.

2. Woda jako surowiec dla basenów kąpielowych:
- związki nieorganiczne występujące w wodach zasilających systemy uzdatniania wody basenowej;

- związki organiczne występujące w wodach zasilających systemy uzdatniania wody basenowej;
- chemiczne parametry jakości wody zasilającej systemy uzdatniania wody basenowej ważne z punktu widzenia eksploatacji pływalni – amoniak, żelazo, mangan, fosfor, twardość węglanowa, zasadowość, kwasowość, pH i TDS;
- równowaga węglanowo-wapniowa wody basenowej.
3. Procesy technologiczne dotyczące uzdatniania wody w pływalniach krytych z obiegiem zamkniętym:
- koagulacja;
- filtracja;
- korekta pH;
- dezynfekcja;
 

29 październik 2015r. (czwartek) 9.00-16.00

1. Dostępne na rynku przenośne systemy do analizy próbek wody, mikrobiologiczne testy czystości, oraz testy na obecność Escherichia coli i Pseudomonas aeruginosa.

2. Wymagania eksploatacyjne.
- Rodzaje i dawki koagulantów.
- Najczęściej popełniane błędy w procesie koagulacji;
- Materiały filtracyjne, sposób prowadzenia procesu filtracji;
- Płukanie złóż filtracyjnych;
- Błędy w eksploatacji filtrów;
- Warunki prowadzenia korekty pH;
- Automatyka kontrolno-pomiarowa – pH, chlor wolny, potencjał REDOX.
3. Czynności eksploatacyjne.
- Pomiar chloru wolnego i związanego/chloraminy w wodzie basenowej;
- Szokowe chlorowanie wody basenowej;
- Dechloracja wody basenowej;
- Dodatek „świeżej” wody wodociągowej do systemu obiegu wody basenowej;
- Utrzymanie właściwej jakości wody w brodzikach do płukania stóp;
- Współpraca personelu sprzątającego i personelu technicznego;
- Sytuacje awaryjne dot. jakości wody basenowej i działania jakie należy podejmować;

- Eksploatacja w przypadku częściowego obciążenia basenu;
- Zapobieganie rozwojowi glonów w wodzie basenowej i na powierzchniach niecek pracujących pod wodą;
- Eksploatacja zespołu z dodatkowymi systemami obiegu wody zasilanymi wodą basenową lub uzdatnioną (np. w przypadku dysz do masażu, gejzerów, armatek wodnych, sztucznych wodospadów, „grzybków wodnych”);
- Dziennik pracy pływalni – dokumentowanie parametrów jakości wody basenowej, czynności eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem prawidłowych parametrów jakości wody oraz zużycia chemii basenowej.


30 październik 2015r. (piątek) 9.00-13.00

1. Zagadnienia prawne związane z bezpieczeństwem higieniczno-sanitarnym pływalni.
Kodeks wykroczeń – wykroczenia przeciwko zdrowiu;

- Badania sanitarno-epidemiologiczne osób podejmujących lub wykonujących prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;
- Wybrane zagadnienia z Prawa budowlanego i aktów wykonawczych oraz Polskich Norm w aspekcie ochrony jakości wody i utrzymania prawidłowej jej jakości;
2. Kontrola wewnętrzna jakości wody basenowej,
3. Punkty pobierania próbek wody basenowej do badań kontrolnych – wymagania i lokalizacja;
4. Zasady pobierania próbek wody do badań jej jakości z niecek basenowych oraz kurków czerpalnych;
5. Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia skażenia mikrobiologicznego jakości wody basenowe
j (omówienie pkt 4 wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach z października 2014r.) NOWOŚĆ!!!

Ponad 18 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń gwarantuje uczestnikom niepowtarzalną dawkę wiedzy praktycznej.

ZAPRASZAMY

 28-30 października 2015r.zajęcia odbywać się będą w Hotelu DAL, ul. Czarny Dwór 4, 80-365 Gdańsk

Harmonogram szkolenia

Karta_zgłoszenia_

Ważne:

Jeśli udział w szkoleniu jest opłacany ze środków publicznych i zostanie to potwierdzone odpowiednim oświadczeniem do pobrania z tej strony, wówczas stosowana będzie stawka VAT „zwolniony”

Oświadczenie_VAT

 

Patronem Medialnym Szkolenia

Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry